Salgs og leveringsbetingelser

 

 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for POWER TECHNIC APS

 

 

1. Anvendelse og gyldighed.

1.1 Enhver leverance fra POWER TECHNIC APS sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse forudgående er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

1.2 Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordrer, købs betingelser m.v. anses ikke som en fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre POWER TECHNIC APS skriftligt har accepteret dette og da alene for så vidt angår de vilkår, der udtrykkeligt er fraveget.

2. Tilbud/ordrer. 

2.1 Aftale mellem køber og POWER TECHNIC APS anses først for indgået, når POWER TECHNIC APS har fremsendt ordrebekræftelse.

2.2 Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være POWER TECHNIC APS i hænde senest 8 hverdage efter ordrebekræftelsens dato.

 

3.  Prisforbehold.

3.1 Angivne priser er baseret på den i ordrebekræftelsen nævnte valuta, der afregnes til den aktuelle toldkurs, samt de på ordrebekræftelsesdagen gældende told- og afgiftssatser. POWER TECHNIC APS forbeholder sig ret til prisregulering i tilfælde af ændringer i disse faktorer. Angivne priser er eksklusiv gældende moms.     

 

4.  Levering.

4.1 Medmindre andet er anført i POWER TECHNIC APS’ ordrebekræftelse, regnes leveringstiden fra ordrebekræftelsens dato.  POWER TECHNIC APS kan udsætte bekræftet leveringstid, såfremt køber ikke opfylder aftalte kredit- og betalingsbetingelser herunder misligholder forpligtelser i henhold til tidligere leverancer.

4.2 POWER TECHNIC APS påtager sig intet ansvar for forsinkelser e.l., der skyldes forhold, der kan lastes leverandør, transportør m.fl., og som POWER TECHNIC APS ikke kan udøve indflydelse på.

4.3 Indtræder der forsinkelse på grund af forhold der ligger udenfor POWER TECHNIC APS indflydelse, underretter POWER TECHNIC APS kunden om årsagen til forsinkelsen og om hvornår varen kan forventes leveret. Kunden kan ikke udøve misligholdelsesbeføjelser mod POWER TECHNIC APS som følge af forsinkelser der ligger udenfor POWER TECHNIC APS ansvarsområder. Levering er iflg. Incoterms 2000 EXW POWER TECHNIC APS, 3600 Frederikssund. Levering anses for sket ved forsendelse fra POWER TECHNIC APS lager i Danmark. Forsendelse sker på POWER TECHNIC APS foranledning, men for købers regning og risiko.

4.4 Den på ordrebekræftelsen angivne leveringstermin er kun omtrentlig. Hvis POWER TECHNIC APS ikke leverer inden for leveringstiden, og årsagen hertil ikke er hændelser nævnt i  4.2, er køber efter fristens udløb berettiget til ved skriftlig meddelelse til POWER TECHNIC APS at kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor (mindst 7 dage) og derved angive, at køber agter at hæve aftalen for så vidt angår den forsinkede del af leverancen, såfremt levering ikke sker inden denne frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den således fastsatte frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til POWER TECHNIC APS at hæve aftalen for så vidt angår den forsinkede del af leverancen. Når der bortses fra hæve adgangen kan køber ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for POWER TECHNIC APS og POWER TECHNIC APS er således ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet tab".

 

5.  Ejendomsforbehold.

5.1 POWER TECHNIC APS forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil betaling er sket.

 

6.  Annullering.

6.1 Annullering accepteres kun efter særlig aftale. Hvor annullering kan accepteres, beregnes et gebyr på 20 % af den åbenstående ordre.

 

7.  Returvarer.

7.1 Returvarer modtages kun efter forudgående skriftlig aftale.

 

8.  Undersøgelsespligt.

8.1 Køber er forpligtet til inden 8 dage efter modtagelsen af en leverance at fortage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.  Købers undersøgelsespligt vedrører også produktets tekniske egenskaber.

 

9.  Reklamation.

9.1 Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til POWER TECHNIC APS uden ugrundet ophold efter, at manglen er opdaget.  Dette gælder ligeledes ved reklamation over mængdedifferencer.  Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen. 

9.2 I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere det til POWER TECHNIC APS uden POWER TECHNIC APS skriftlige tilladelse.  Har køber reklameret over varen, og viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som POWER TECHNIC APS bærer ansvaret for, har POWER TECHNIC APS ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført POWER TECHNIC APS.

9.3 Reklamation vedrørende angivelse på fakturaer må fremsendes skriftligt inden 8 dage efter fakturaens modtagelse, idet køber ellers mister sine beføjelser overfor POWER TECHNIC APS.

 

10.  Produktansvar.

10.1 Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælgeren efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor køberen. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet: a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse, b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager. I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvens tab. De nævnte begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger skal dog altid afgøres ved det værneting der fremgår af punkt 15.

 

11.  Betalingsbetingelser.

11.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal betaling erlægges 14 dage netto fra fakturadato.  Sker betaling ikke på forfaldsdagen, beregnes et rentetillæg på 1.5 % pr. påbegyndt måned.

11.2 Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og en sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

 

12.  Garantibestemmelser.

12.1 Garanti ydes kun hvor dette er særskilt aftalt.

 

13.  POWER TECHNIC APS’ ansvar.

13.1 POWER TECHNIC APS ansvar for mangler er begrænset til det krav, der måtte blive dækket af POWER TECHNIC APS leverandør.

13.2 POWER TECHNIC APS fraskriver sig ethvert yderligere ansvar, herunder købers ret til at hæve handelen eller kræve forholdsmæssigt afslag, ligesom køber ikke er berettiget til at kræve sit - direkte eller indirekte - tab erstattet af POWER TECHNIC APS. 

13.3 POWER TECHNIC APS påtager sig intet ansvar for, at leverede produkter anvendes i strid med påtænkte formål.

14.  Force majeure.

14.1 Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

14.2 Force majeure foreligger, såfremt en part eller dennes underleverandør forhindres i at opfylde den indgåede aftale som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne have været forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

 

15.  Lovvalg og værneting.

15.1 Alle tvister i anledning af og med tilknytning til POWER TECHNIC APS leverancer, herunder blandt andet vedrørende aftalens indgåelse, fortolkning og gyldighed eller i anledning af tilknyttede aftaler, skal bedømmes efter dansk ret.

15.2 De i punkt 15.1 nævnte tvister skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København som aftalt værneting. Såfremt Sø- og Handelsretten afviser at behandle tvisten, skal denne afgøres ved Københavns Byret.

 

16.  Licensregler.

16.1 POWER TECHNIC APS gør opmærksom på, at varer på POWER TECHNIC APS faktura er underlagt gældende regler for eksporttilladelse fra danske ministerier.

 

 

Cookie & persondata politik

Cookie- og persondata politik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at statistik. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles sådanne oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. 

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil du kunne risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I forbindelse med handel vil informationer som Navn, telefonnummer, e-mail, adresse, CVR mv også blive gemt.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som kunde samt optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, videregives ikke til 3 part udover de databehandlere vi anvender til lagring af informationen. Disse er kun databehandlere i EU og underlagt gældende lovgivning.

.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: hr@powertechnic.dk.

Power Technic ApS

Elsenbakken 19               
DK-3600 Frederikssund     
Danmark

Telefon: (+45) 70 208 210
Email: salg@powertechnic.dk
CVR: 32 65 69 51

 

 

 

 


Besøg også Power Technic ApS her: